Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Uyarınca Aydınlatma Metni Ve Çerez Yönetimi

1. Veri Sorumlusu

Türkiye’de kurulu Olmadık Projeler Geliştirme Ltd. Şti. (Olmadık Ofis) (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tedarikçi, iş ortakları, dış hizmet sağlayıcıları ve müşteriler arasında iletişim sağlanması Kargo, Kurye, Sekreterlik ve Resepsiyon faaliyetlerinin takibi Tedarikçi çalışanlarından destek alınması, şirketinizle ve/veya sizinle aramızdaki sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden ve/veya şirketinizi temsilen diğer temsilcilerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer temsilcilerinin/çalışanları tarafından bize sözlü, fiziksel veya elektronik ortamda (web sitesi, sosyal medya veya e-mail yoluyla) iletilmesi aracılığıyla fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz zaman zaman ve faaliyetin gerektirdiği ölçüde, Şirket işleyişimizi yürütebilmek için yurt içinde bina yönetimini gerçekleştiren şirketle, Şirket’in hizmet aldığı mesleki danışmanlar ve muhasebeciler ve denetçilerle, hukuk büroları, bilgi teknolojileri ve arşiv hizmeti veren şirketlerle, yasal yükümlülüklerimizi getirmek için hizmet aldığımız iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanlarıyla, Şirket’in ticari, idari veya sözleşmesel ilişki içinde bulunduğu kurumlarla, bankalarla, iç ilişkimizin yürütülmesi amacıyla Şirket’in hakim ortağı olan şirket ve onun grup şirketleri gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

4. Yurt dışına Veri Aktarımı

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nun 4(2). maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi olarak KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Siz müşterilerimizin, kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da yazılı ıslak imzalı olarak iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Olmadık Ofis; elektronik posta mesajları, çevrimiçi hizmetler, reklamlar ve interaktif uygulamalar ile hizmetlerimizi geliştirmek için “çerezleri” kullanabilir.

“Çerez” nedir?

“Çerez”, web sunucumuz tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde (hard disk) bulunan tarayıcınızın çerez dosyasına gönderdiğimiz metin tabanlı bilgi dizisidir. Çerezlerin asıl amacı kullanıcıları tanımak ve web sunucumuzun, size www.olmadikofis.com internet sitesinde kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve daha hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunmasına olanak vermektir.

Neden Olmadikofis.com sitesi bu çerezleri kullanıyor?

Çerezler bu internet sitesinin işlevselliği açısından önemlidir ve kullanıcılar ziyaret ettiğinde otomatik olarak etkinleştirilir. Bazı çerezler kullanıcılara onların ihtiyaçlarına en uygun hizmetleri ve işlevleri sunmamızı ve internet sitesinin kolay ve hızlı bir şekilde çalışması için onlara sunduğumuz hizmeti özelleştirmemizi sağlar. Temel olarak aşağıdaki 3 hususta bizlere yardımcı oluyorlar:

Sitenin nasıl kullanıldığıyla ilgili istatistik üretmek, Reklam kampanyalarımızın ne kadar etkili olduğunu öğrenmek ve Kişisel olmayan kullanıcı davranışlarını inceleyerek sitenin performansını artırmak.

Olmadikofis.com ne tür çerezler kullanıyor?

Olmadik.com internet sitesinde üç farklı türde çerez kullanılabilir:

1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu Çerezler, kullanıcılarımızın sitede dolaşmasını ve sitenin özelliklerini kullanmasını sağlar. Bu Çerezler olmadığında Talep Formu gibi hizmetlerin sağlanması mümkün olmaz.

2. Performans Çerezleri

Performans çerezleri, kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarıyla ilgili bilgi toplar. Özellikle reklam kampanyaları için etkin rol oynarlar. Performans çerezlerinin bir kısmı yetkili üçüncü taraflarca sağlanmaktadır, ancak bu çerezlerin yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmasına izin vermiyoruz.

3. Kalıcı Çerezler

Kullanıcılarımızın ilgisini çekeceğini düşündüğümüz Olmadık Ofis tekliflerini sunmak, canlı destek gibi sizlere yardımcı olan araçların için alt yapı desteği sağlayan 3.partilerle kullanıcılarımıza doğru işlevleri sunmak için paylaşılır, başka bir amaçla kullanılmaz.

Çerezler nerede kullanılıyor?

Olmadık Ofis elde edilen ziyaretçi verileri; sunulan hizmetleri ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için MailChimp, Google Analytics ve Google Adsense'de kullanıyor.

Çerez kullanımını nasıl engelleyebilirim?

Çerez ayarlarını istediğiniz zaman tarayıcınızın seçeneklerinden değiştirebilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Olmadık Projeler Geliştirme Ltd. Şti.

Fatih Vergi Dairesi

Vergi No: 6410328303

Ticaret Sicil no: 18839 / 5

Mersis no: 0641032830300011

34087 Balat – istanbul